KẾ HOẠCH Phòng, chống tham nhũng năm 2020

Written by Thanh KHTH on Tháng Ba 4th, 2020. Posted in Chưa được phân loại, Tin tức - Sự Kiện

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29/11/2005; Luật số
01/2007/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham
nhũng, Luật số 27/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng
chống tham nhũng;
Thực hiện Quyết định số 50/QĐ-SYT ngày 03/02/2020 của Sở Y tế Khánh
Hòa về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020;
Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh xây dựng Kế hoạch phòng, chống
tham nhũng năm 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích
 • Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Phòng, chống
  tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
  của Chính phủ, UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Y tế Khánh Hòa;
 • Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về công tác phòng chống
  tham nhũng nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và quyết
  tâm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBVC) trong toàn đơn
  vị đối với công tác phòng, chống tham nhũng.
 • Ngăn chặn, phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham
  nhũng, bảo đảm mọi hoạt động của đơn vị đều công khai, minh bạch.

Nhấn vào đây để xem chi tiết

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.