Phòng Tài chính – Kế toán

I. Cơ cấu tổ chức:

Tổng số 5 biên chế và 11 hợp đồng

* Lãnh đạo phòng:

+ Cử nhân – Kế toán Trưởng: Lê Thị Thủy

* Số lượng nhân viên: 16

+ Cử nhân kinh tế: 4

+CNQTKD : 01

+ Cao đẳng: 01

+ Kế toán trung học: 10

* Các phần việc cụ thể trong phòng:

+ Bộ phận thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính chung Bệnh viện gồm 7 nhân lực với các phần việc sau:

– Quản lý chung, lập dự toán, kế hoạch và chỉ đạo triển khai công tác kế toán Bệnh viện, tổng hợp báo cáo Quyết toán Ngân sách Nhà nước và cân đối thu – chi hàng quí, năm toàn bộ các nguồn kinh phí của Bệnh viện (Nguồn Ngân sách cấp, thu viện phí và các dịch vụ khác)

– Quản lý thanh toán các chế độ cho cán bộ viên chức và các hoạt động thanh toán của Bệnh viện (Thanh toán lương, PC lương, thanh toán tiền mặt, kho bạc, ngân hàng)

– Quản lý, theo dõi nhập xuất  vật tư, công cụ dụng cụ: Thuốc, dịch, phim, hoá chất, vật tư y tế, vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ chuyên môn và hành chính

– Quản lý TSCĐ

– Tổng hợp và báo cáo thuế

+ Bộ phận thanh toán viện phí:  Gồm 9 nhân lực  với 4 vị trí làm việc tại cấp cứu, phòng phát thuốc BHYT, phòng khám ngoại trú , phòng thanh toán ra viện nội trú

* Trực 24/24 thanh toán viện phí hàng ngày.

II. Chức năng nhiệm vụ:

1. Chức năng:

Tham mưu cho Giám đốc quản lý các lĩnh vực sau:

– Công tác tài chính;

– Công tác kế toán tài vụ;

– Công tác quản lý tài sản;

– Công tác thanh quyết toán hợp đồng kinh tế;

– Kiểm soát các chi phí hoạt động của đơn vị;

– Quản lý vốn, tài sản của đơn vị, tổ chức, chỉ đạo công tác kế toán trong toàn Bệnh viện;

-Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

2.  Nhiệm vụ:

– Lập kế hoạch thu, chi tài chính hàng năm của Bệnh viện tham mưu cho Giám đốc trình Sở Y tế phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.

– Chủ trì thực hiện nhiệm vụ thu và chi, kiểm tra việc chi tiêu các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư, theo dõi đối chiếu công nợ.

-Xây dựng kế hoạch quản lý kinh phí của Bệnh viện, chủ trì tham mưu trong việc tạo nguồn thu trong toàn Bệnh viện;

-Tham mưu giúp Giám đốc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tài chính cho các phòng khoa;

-Triển khai công tác nghiệp vụ kế toán tài vụ trong toàn Bệnh viện;

-Thực hiện quyết toán quý, 6 tháng, năm đúng tiến độ, giúp cho ban giám đốc Bệnh viện nắm chắc các thông tin về tài chính kế toán.

– Trực tiếp thực hiện các chế độ, chính sách tài chính, kế toán, thống kê, công tác quản lý thu chi tài chính của Bệnh viện, thực hiện thanh toán tiền lương và các chế độ khác cho Cán bộ công nhân viên (CBCNV) toàn đơn vị theo phê duyệt của Giám đốc;

-Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước phản ánh trung thực kết quả hoạt động của Bệnh viện;

– Phân tích tình hình tài chính, cân đối nguồn thu, công nợ.. trong đơn vị và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc;

– Chủ trì xây dựng, soạn thảo các văn bản có liên quan đến công tác tài chính, kế toán, các quy định về quản lý chi tiêu tài chính trình Giám đốc ban hành hoặc đề xuất với Lãnh đạo Bệnh viện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

-Chủ trì làm việc với các cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra tài chính;

– Là đầu mối phối hợp với các phòng, ban tham mưu, đơn vị thành viên trong việc mua sắm, thanh lý, nhượng bán.. tài sản của đơn vị.

– Bảo đảm tuân thủ theo quy định của Bệnh viện và pháp luật của Nhà nước trong quá trình thực hiện công việc;

– Thường xuyên báo cáo Giám đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được giao;

– Bảo quản, lưu trữ, quản lý hồ sơ tài liệu, …thuộc công việc của phòng theo đúng quy định, quản lý các trang thiết bị, tài sản của đơn vị được đơn vị giao;

– Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo yêu cầu.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.