Phòng Tài chính – Kế toán

I. Cơ cấu tổ chức:

Tổng số 5 biên chế và 11 hợp đồng

* Lãnh đạo phòng:

+ Cử nhân – Kế toán Trưởng: Lê Thị Thủy

* Số lượng nhân viên: 16

+ Cử nhân kinh tế: 4

+CNQTKD : 01

+ Cao đẳng: 01

+ Kế toán trung học: 10

* Các phần việc cụ thể trong phòng:

+ Bộ phận thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính chung Bệnh viện gồm 7 nhân lực với các phần việc sau:

- Quản lý chung, lập dự toán, kế hoạch và chỉ đạo triển khai công tác kế toán Bệnh viện, tổng hợp báo cáo Quyết toán Ngân sách Nhà nước và cân đối thu – chi hàng quí, năm toàn bộ các nguồn kinh phí của Bệnh viện (Nguồn Ngân sách cấp, thu viện phí và các dịch vụ khác)

- Quản lý thanh toán các chế độ cho cán bộ viên chức và các hoạt động thanh toán của Bệnh viện (Thanh toán lương, PC lương, thanh toán tiền mặt, kho bạc, ngân hàng)

- Quản lý, theo dõi nhập xuất  vật tư, công cụ dụng cụ: Thuốc, dịch, phim, hoá chất, vật tư y tế, vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ chuyên môn và hành chính

- Quản lý TSCĐ

- Tổng hợp và báo cáo thuế

+ Bộ phận thanh toán viện phí:  Gồm 9 nhân lực  với 4 vị trí làm việc tại cấp cứu, phòng phát thuốc BHYT, phòng khám ngoại trú , phòng thanh toán ra viện nội trú

* Trực 24/24 thanh toán viện phí hàng ngày.

II. Chức năng nhiệm vụ:

- Chức năng: Phòng Tài chính kế toán là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện . Phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động Tài chính kế toán của Bệnh viện.

- Nhiệm vụ:

+ Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của Bệnh viện lập dự toán Ngân sách, kế hoạch thu chi của Bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

+ Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo qui định.

+ Theo kế hoạch Ngân sách và nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu theo tổng hoạt động cụ thể của Bệnh viện.

+ Tổ chức công tác kế toán trong Bệnh viện theo đúng qui định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu, chi của Bệnh viện.

+ Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

+  Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng qui định.

+ Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của Bệnh viện.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.