Khoa Khám

Nhân sự Khoa Khám

Đạt Quang Trẻ BSCK I- phó khoa
Huỳnh Thị Quốc Thái BSCK I Răng Hàm Mặt
Võ Thị Thùy Hương CN Điều dưỡng – ĐD trưởng
Trịnh Thị Mai Điều dưỡng TC
Nguyễn Hoàng Bác sĩ
Đặng Thị Nhung Điều dưỡng cao đẳng
Đàm Thị Liên Trước Điều dưỡng SC
Nguyễn Thị Ánh Điều dưỡng SC
Nguyễn Thị Chỉ Điều dưỡng SC
Trần Thị Quan Điều dưỡng SC
Trần Văn Bình Điều dưỡng SC
Trịnh Thị Tới Điều dưỡng TC
Nguyễn Thị Kim Thương Điều dưỡng TC
Phạm Thị Lan Anh Kỹ thuật viên
Nguyễn Thị Huế Điều dưỡng TC
Mai Thị Lụa ĐD trung cấp
Nguyễn Hoài Ân ĐD TC Nha khoa
Đoàn Thị Kim Loan Điều dưỡng TC
Nguyễn Thị Hoa HL
Lê Thị Vân HL

Tập thể Khoa Khám

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.