Các Phòng chức năng

Các phòng chức năng của bệnh viện:

+  Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp.

+ Phòng Vật Tư Trang Thiết Bị.

+ Phòng Hành Chính Quản Trị.

+ Phòng Tổ Chức Cán Bộ.

+ Phòng Tài Chính – Kế Toán

+ Phòng Điều Dưỡng.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.