97 Nguyễn Thái Học, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
ĐIỆN THOẠI:

HOTLINE NGÀNH Y TẾ:
EMAIL:

HOTLINE BỆNH VIỆN

Giới thiệu phòng Tài chính Kế toán

02/12/2020 16:47        

  1. Thành tựu của khoa đến thời điểm hiện tại:

- Thực hiện công tác tài chính, kế toán theo đúng chế độ, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán, Quy chế chi tiêu nội bộ.

- Triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán.
- Quản lý các nguồn thu và thực hiện chi tiêu, kiểm soát, giám sát việc chi tiêu của đơn vị.

II. Các hoạt động nổi bậc của khoa:

- Thực hiện công khai chỉ tiêu kế hoạch tài chính, báo cáo quyết toán tài chính theo quy định.
- Thực hiện công tác quyết toán các nguồn vốn theo quy định.

- Thực hiện các yêu cầu về thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, quyết toán tài chính của đơn vị.
- Thực hiện lưu trữ hồ sơ liên quan tới công tác tài chính, kế toán của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Tổng hợp báo cáo quyết toán thu chi ngân sách Nhà nước và các nguồn thu chi khác theo quy định của pháp luật. Báo cáo công tác tài chính 6 tháng, hàng năm theo yêu cầu của Đơn vị, của Ngành.
- Đánh giá và dự báo tình hình tài chính của đơn vị hàng năm.

III. Các khen thưởng nổi bậc của khoa trong 5 năm trở lại đây.

Hàng năm Phòng đều đạt danh hiệu Tổ lao động tiên tiến.

 

Giới thiệu bệnh viện


Bệnh viện Cam Ranh